Handelsbetingelser

Ved tilmelding accepterer du følgende betingelser:

  • Tilmelding er bindende. Udmelding kan kun ske undtagelsesvis og hvis særlig grund gør det aktuelt og gøres ved skriftlig eller personlig henvendelse 14 dage før ny måneds begyndelse. Har udmeldelse med angivelse af rimelig grund ikke fundet sted, hæfter eleven, for betaling for hele kursus perioden.
  • Undervisningen som eleven modtager på Energy Dance må IKKE videregives til andre. Derudover må Energy´s elever ikke undervise på andre danseskoler, i foreninger, på skoler eller i andre regi, uden forudgående aftale med danseskolen. Overholdes disse punkter ikke, vil det medføre til advarsel og derefter bortvisning fra danseskolen.
  • Danseskolen er medlem af brancheforeningen DDD (De Danske Danseskoler) og følger de gældende branche regler.
  • Danseskolen har lov til at benytte videofrekvenser af tilmeldte elev, samt billeder fra træning, turnering og opvisning, til brug på hjemmeside samt sociale medier. Ønsker man ikke dette, skal danseskolen gøres skriftlig opmærksom på dette.
  • Danseskolen benytter den opgivne e-mail adresse til at udsende betalingsinformation, samt evt. nyhedsmail (max. 4 gange årligt)
  • Aflyser Energy Dance undervisningen findes der en alternativ undervisningsdag. Melder du afbud eller møder du ikke op, betaler du fortsat for timen, som en del af dit kontingent.
  • Vi er ikke ansvarlige for de af regeringen pålagte restriktioner og kan ikke holdes erstatningspligtige som følge af dette. Dette værende sig begivenheder uden for vores kontrol, som f.eks. krig, epidemier, terrorangreb, naturkatastrofer.
  • Danseskolen er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen, såfremt lovgivning eller myndighedsafgørelser umuliggør afvikling af undervisning eller forhindrer eller forbyder forsamling af mennesker.
  • Det samme gælder, såfremt danseskolen som følge af myndighedsvejledninger og anbefalinger ikke finder det forsvarligt eller muligt at afvikle undervisningen inden for de aftalte rammer og tidsterminer.